BAN LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN THỂ CBCNV CÔNG TY VIETCASHEW CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH SAU ĐÂY NHẰM NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

  1. CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG CÁC SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN THỰC PHẨM, THỎA MÃN CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG, YÊU CẦU PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN, VỚI GIÁ CẢ CẠNH TRANH.
  2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU NHẰM CUNG CẤP ĐỦ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU. THỰC HIỆN KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA CÁC MỐI NGUY TỪ NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU VÀ TRONG TOÀN BỘ QÚA TRÌNH SẢN XUẤT, ĐẢM BẢO KHI HÀNG NHẬP KHO ĐẠT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM.
  3. THƯỜNG XUYÊN ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGHIỆP VỤ, CHUYÊN MÔN VÀ Ý THỨC VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TẤT CẢ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY.
  4. LUÔN CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ, CẢI TIẾN KỸ THUẬT, ĐẦU TƯ MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÁP ỨNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT.
  5. CAM KẾT XÂY DỰNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000 : 2005, HACCP VÀ BRC FOOD