906, 2016

Giới Thiệu

June 9th, 2016|0 Comments

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Điều Việt Hà (Vietcasgew) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro Group). Vietcashew là nhà sản xuất chuyên nghiệp về chế [...]

906, 2016

Chính Sách An Toàn Và Thực Phẩm

June 9th, 2016|0 Comments

BAN LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN THỂ CBCNV CÔNG TY VIETCASHEW CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH SAU ĐÂY NHẰM NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN [...]

906, 2016

Mô Hình Tổ Chức

June 9th, 2016|0 Comments